โรงเรียนในประเภทและโครงการ โรงเรียน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1