โรงเรียนในประเภทและโครงการ โรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1