โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1