โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนของโรงเรียน จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1