โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้คืนครูให้ศิษย์ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1