โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ปี 2558 จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1