โรงเรียนในประเภทและโครงการ โครงการห้องเรียนอาชีพ จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1