โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1