โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1