โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

1,038
จำนวนนักเรียน
36
ห้องเรียน
46
ครู/บุคลากร
36
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
หมู่ที่ 13 จอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042471277 โทรสาร 042471277 อีเมล 43020009@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.anubaljumphol.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
39
34
73
ประถมศึกษา
32
454
511
965
รวมทั้งหมด
36
493
545
1,038
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.63
28.46
27.28
34.1
34.12
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 73 คน

7.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 965 คน

92.97%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.23
56.82
46.63
ภาษาอังกฤษ
31.51
32.13
28.46
คณิตศาสตร์
32.11
33.44
27.28
วิทยาศาสตร์
37.48
38.86
34.1
รวม
36.83
40.31
34.12