โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

61
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0812624699 โทรสาร อีเมล wernrong@gmail.com
เว็บไซต์ www.woen.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษา
6
26
27
53
รวมทั้งหมด
8
31
30
61
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.93
26.79
21.43
28.89
29.01
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

13.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

86.89%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.75
43.42
38.93
ภาษาอังกฤษ
34.17
36.25
26.79
คณิตศาสตร์
38.33
24.17
21.43
วิทยาศาสตร์
33
31.08
28.89
รวม
36.06
33.73
29.01