โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

176
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
หมู่ที่ 12 อยู่ดีมีสุข ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร 0 อีเมล 43020011@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.tuayang.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
28
15
43
ประถมศึกษา
6
64
69
133
รวมทั้งหมด
8
92
84
176
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.06
28.33
35.56
41.14
38.27
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสรวิศ ผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

24.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 133 คน

75.57%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.08
59.25
48.06
ภาษาอังกฤษ
36.25
41.96
28.33
คณิตศาสตร์
45
47.86
35.56
วิทยาศาสตร์
44.96
49.46
41.14
รวม
43.32
49.63
38.27