โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

301
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
21
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
หมู่ที่ 19 เสริมสุข ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042016034 โทรสาร 042016034 อีเมล
เว็บไซต์ bit.ly/SITENPY

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
73
71
144
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
75
82
157
รวมทั้งหมด
12
148
153
301
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.98
30.76
35.22
36.59
38.39
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.18
29.33
25.94
28.02
34.12
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 144 คน

47.84%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 157 คน

52.16%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.2
54.29
50.98
ภาษาอังกฤษ
27.36
31.79
30.76
คณิตศาสตร์
30.83
23.93
35.22
วิทยาศาสตร์
35.19
36.54
36.59
รวม
34.9
36.64
38.39
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.28
48.19
53.18
ภาษาอังกฤษ
26.44
25.76
29.33
คณิตศาสตร์
21.11
29.33
25.94
วิทยาศาสตร์
29.39
35.1
28.02
รวม
29.06
34.6
34.12