โรงเรียนบ้านวัดหลวง

142
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านวัดหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042471330 โทรสาร - อีเมล nanta05@hotmail.com
เว็บไซต์ www.wl.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
13
27
ประถมศึกษา
6
55
60
115
รวมทั้งหมด
8
69
73
142
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
55.21
38.69
40.24
37.38
42.88
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

19.01%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน

80.99%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.56
51.89
55.21
ภาษาอังกฤษ
43.27
47.26
38.69
คณิตศาสตร์
38.08
41.19
40.24
วิทยาศาสตร์
40.19
42.4
37.38
รวม
40.78
45.69
42.88