โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา

124
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
หมู่ที่ 9 บ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล info@koktrorn.org
เว็บไซต์ www.kok.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
14
23
ประถมศึกษา
6
51
50
101
รวมทั้งหมด
8
60
64
124
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.9
27.88
31.92
30.71
35.35
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

18.55%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 101 คน

81.45%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.58
57.84
50.9
ภาษาอังกฤษ
31
37.86
27.88
คณิตศาสตร์
32
37.5
31.92
วิทยาศาสตร์
38.27
38
30.71
รวม
36.71
42.8
35.35