โรงเรียนบ้านดงกำพี้

148
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
หมู่ที่ 7 บ้านดงกำพี้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-414949 โทรสาร 042-414949 อีเมล 43020050@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.dongkhampee.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
13
17
ประถมศึกษา
6
47
32
79
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
24
28
52
รวมทั้งหมด
11
75
73
148
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.85
29
26.33
32.85
34.51
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.15
26
25.85
32.19
33.55
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอาคม มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

11.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 79 คน

53.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 52 คน

35.14%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.25
45.48
49.85
ภาษาอังกฤษ
30.36
31.67
29
คณิตศาสตร์
38.57
31
26.33
วิทยาศาสตร์
36.5
34.37
32.85
รวม
37.67
35.63
34.51
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.86
45.86
50.15
ภาษาอังกฤษ
26.43
25.86
26
คณิตศาสตร์
26
23.43
25.85
วิทยาศาสตร์
28.57
31.57
32.19
รวม
29.72
31.68
33.55