โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย

212
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
หมู่ที่ 14 สวยเสด็จ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430181 โทรสาร - อีเมล chumchon_ps@hotmail.com
เว็บไซต์ www.paksuai.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
22
21
43
ประถมศึกษา
6
74
95
169
รวมทั้งหมด
8
96
116
212
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.2
28.64
28.64
30.06
34.14
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

20.28%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 169 คน

79.72%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.23
59.97
49.2
ภาษาอังกฤษ
37.72
42.63
28.64
คณิตศาสตร์
34.13
40.26
28.64
วิทยาศาสตร์
40.93
41.74
30.06
รวม
40.75
46.15
34.14