โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง

133
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
หมู่ที่ 13 เอราวัณ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-414301 โทรสาร - อีเมล 43020018@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ chumchonchumchang.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
14
29
ประถมศึกษา
6
62
42
104
รวมทั้งหมด
8
77
56
133
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.71
35
44.62
39.23
43.89
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจรูญ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

21.80%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 104 คน

78.20%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.39
59.75
56.71
ภาษาอังกฤษ
35.91
35.28
35
คณิตศาสตร์
30.23
30
44.62
วิทยาศาสตร์
37.3
42.17
39.23
รวม
37.46
41.8
43.89