โรงเรียนบ้านบัว

316
จำนวนนักเรียน
19
ห้องเรียน
21
ครู/บุคลากร
19
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบัว
หมู่ที่ 10 หนองกุง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0610948952 โทรสาร อีเมล 43020019@nongkai2.go.th
เว็บไซต์ banbua.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
20
23
43
ประถมศึกษา
12
104
89
193
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
47
33
80
รวมทั้งหมด
19
171
145
316
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
36.45
30.68
26.36
32.23
31.43
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53
27.05
23.43
29.1
33.15
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคำล้วน วงษ์สิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

13.61%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 193 คน

61.08%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 80 คน

25.32%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.15
48.61
36.45
ภาษาอังกฤษ
38.55
36.32
30.68
คณิตศาสตร์
32.89
28.16
26.36
วิทยาศาสตร์
33.13
36.71
32.23
รวม
36.18
37.45
31.43
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.18
48.84
53
ภาษาอังกฤษ
25.45
25.47
27.05
คณิตศาสตร์
20.36
26.11
23.43
วิทยาศาสตร์
27.82
31.47
29.1
รวม
29.45
32.97
33.15