โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

107
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0979922808 โทรสาร - อีเมล bannonnamthaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
20
32
ประถมศึกษา
6
46
29
75
รวมทั้งหมด
8
58
49
107
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.73
33.27
36.54
32.96
39.38
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประลอง ไชยวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

29.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

70.09%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52
66.95
54.73
ภาษาอังกฤษ
27.14
42
33.27
คณิตศาสตร์
42.14
57
36.54
วิทยาศาสตร์
41.29
53.9
32.96
รวม
40.64
54.96
39.38