โรงเรียนบ้านโพนทัน

30
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนทัน
หมู่ที่ 16 บ้านโพนสว่าง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-430170 โทรสาร - อีเมล 43020021@nongkhai2.com
เว็บไซต์ www.phontan.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
6
14
ประถมศึกษา
6
8
8
16
รวมทั้งหมด
8
16
14
30
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.5
31.25
45
31.38
37.28
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

46.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน

53.33%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.54
42.88
41.5
ภาษาอังกฤษ
26.67
40
31.25
คณิตศาสตร์
41.67
25
45
วิทยาศาสตร์
45.83
35.25
31.38
รวม
38.93
35.78
37.28