โรงเรียนบ้านผือ

549
จำนวนนักเรียน
22
ห้องเรียน
32
ครู/บุคลากร
22
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผือ
หมู่ที่ 1 บ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0879475976 โทรสาร - อีเมล bp660249@gmail.com
เว็บไซต์ www.banphue.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
42
42
84
ประถมศึกษา
12
173
142
315
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
79
71
150
รวมทั้งหมด
22
294
255
549
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.63
28.9
33.38
32.85
35.94
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.53
32.65
26.71
32.72
37.15
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 84 คน

15.30%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 315 คน

57.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 150 คน

27.32%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.16
60.58
48.63
ภาษาอังกฤษ
35.63
40.53
28.9
คณิตศาสตร์
37.05
37.58
33.38
วิทยาศาสตร์
40.84
41.32
32.85
รวม
40.42
45
35.94
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.5
45.93
56.53
ภาษาอังกฤษ
30.31
26.76
32.65
คณิตศาสตร์
20
23.11
26.71
วิทยาศาสตร์
30.44
32.84
32.72
รวม
32.31
32.16
37.15