โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

85
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
หมู่ที่ 9 บ้านนาเพียงน้อย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430168 โทรสาร - อีเมล npnnsb@gmail.com
เว็บไซต์ www.npn.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
8
25
ประถมศึกษา
6
31
29
60
รวมทั้งหมด
8
48
37
85
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.89
26.79
17.86
29.11
28.91
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนฤมล เบญจมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

29.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

70.59%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.73
41.88
41.89
ภาษาอังกฤษ
24.5
25.63
26.79
คณิตศาสตร์
25
27.5
17.86
วิทยาศาสตร์
34.9
19.75
29.11
รวม
30.78
28.69
28.91