โรงเรียนบ้านนาหนัง

231
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหนัง
หมู่ที่ 15 บ้านนาเจริญ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042015028 โทรสาร 042015028 อีเมล 43020039@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nanang.org

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
21
19
40
ประถมศึกษา
8
101
90
191
รวมทั้งหมด
10
122
109
231
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.05
26.67
32
32.67
34.6
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

17.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 191 คน

82.68%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.4
53.01
47.05
ภาษาอังกฤษ
26.96
27.23
26.67
คณิตศาสตร์
31.61
31.61
32
วิทยาศาสตร์
36.84
40.7
32.67
รวม
36.2
38.14
34.6