โรงเรียนบ้านหนองหอย

174
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหอย
หมู่ที่ 180/14 ห้วยคู่ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-089-9835 โทรสาร อีเมล chaw2012.55@gmail.com
เว็บไซต์ www.bannonghoy.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
22
17
39
ประถมศึกษา
6
66
69
135
รวมทั้งหมด
8
88
86
174
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
45.73
22.5
25.38
34.81
32.11
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมควร มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 39 คน

22.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 135 คน

77.59%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.68
61.58
45.73
ภาษาอังกฤษ
35.44
34.42
22.5
คณิตศาสตร์
35.59
36.15
25.38
วิทยาศาสตร์
41.15
42.85
34.81
รวม
39.97
43.75
32.11