โรงเรียนบ้านดงสระพัง

134
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงสระพัง
หมู่ที่ 6 บ้านดงสระพัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430264 โทรสาร - อีเมล 43020037@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.dsps.th.port.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
18
30
ประถมศึกษา
6
57
47
104
รวมทั้งหมด
8
69
65
134
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.22
40.94
39.38
35.88
44.11
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสังข์ ปาณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

22.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 104 คน

77.61%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.23
58.31
60.22
ภาษาอังกฤษ
45.25
45.63
40.94
คณิตศาสตร์
37.5
40.63
39.38
วิทยาศาสตร์
45.95
41.06
35.88
รวม
43.98
46.41
44.11