โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ

7
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
หมู่ที่ 7 ต้อนเหนือ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-470169 โทรสาร - อีเมล kosit08@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thonnua.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
2
2
5
7
รวมทั้งหมด
2
2
5
7
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
40.38
34.17
21.67
33.83
32.51
เขตพื้นที่
52.65
32.41
33.21
37.60
38.96
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

100.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
40.38
ภาษาอังกฤษ
34.17
คณิตศาสตร์
21.67
วิทยาศาสตร์
33.83
รวม
32.51