โรงเรียนบ้านแป้น

166
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแป้น
หมู่ที่ 2 บ้านแป้น ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0819542587 โทรสาร - อีเมล 43020032@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.banpan.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
21
41
ประถมศึกษา
6
78
47
125
รวมทั้งหมด
8
98
68
166
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.17
39.04
55
50
49.55
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัช ถาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 41 คน

24.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 125 คน

75.30%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
55.66
62.34
54.17
ภาษาอังกฤษ
37.97
34.33
39.04
คณิตศาสตร์
61.56
67.33
55
วิทยาศาสตร์
40.38
45.13
50
รวม
48.89
52.28
49.55