โรงเรียนบ้านคำเจริญ

128
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
หมู่ที่ 3 คำเจริญ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430176 โทรสาร 042430176 อีเมล 43020045@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ kamjaroen.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
14
29
ประถมศึกษา
6
50
49
99
รวมทั้งหมด
8
65
63
128
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
36.1
20.19
20
25.29
25.4
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

22.66%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 99 คน

77.34%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.97
51.71
36.1
ภาษาอังกฤษ
28.3
23.33
20.19
คณิตศาสตร์
35.45
35.83
20
วิทยาศาสตร์
33.77
34.92
25.29
รวม
34.87
36.45
25.4