โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

154
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสง่า ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430257 โทรสาร อีเมล btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ tnpt.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
12
28
ประถมศึกษา
6
63
63
126
รวมทั้งหมด
8
79
75
154
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.39
25.66
22.11
29.71
29.72
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกรพล การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

18.18%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 126 คน

81.82%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.66
48.13
41.39
ภาษาอังกฤษ
28.29
25.63
25.66
คณิตศาสตร์
32.63
25.42
22.11
วิทยาศาสตร์
33.97
32.79
29.71
รวม
34.39
32.99
29.72