โรงเรียนบ้านโพธิ์

435
จำนวนนักเรียน
22
ห้องเรียน
25
ครู/บุคลากร
22
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพธิ์
หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0878627263 โทรสาร อีเมล 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.pnk.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
30
30
60
ประถมศึกษา
12
137
116
253
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
61
61
122
รวมทั้งหมด
22
228
207
435
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.73
32.05
24.82
31.57
33.29
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
55.83
25.83
21.17
29.06
32.97
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 60 คน

13.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 253 คน

58.16%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 122 คน

28.05%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.25
51.55
44.73
ภาษาอังกฤษ
26.55
32.5
32.05
คณิตศาสตร์
33.1
30.5
24.82
วิทยาศาสตร์
37.05
35.13
31.57
รวม
33.49
37.42
33.29
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.97
58.46
55.83
ภาษาอังกฤษ
25.16
23.25
25.83
คณิตศาสตร์
18.45
27.67
21.17
วิทยาศาสตร์
28.32
34.42
29.06
รวม
28.73
35.95
32.97