โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

295
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
หมู่ที่ 8 บ้านคำแสนสุข ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042472807 โทรสาร 042089839 อีเมล 430220047@nonkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.khampakung.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
30
31
61
ประถมศึกษา
7
103
67
170
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
36
28
64
รวมทั้งหมด
12
169
126
295
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.17
28.55
29.74
32.17
33.66
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.35
26
21.57
28.54
29.37
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 61 คน

20.68%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 170 คน

57.63%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 64 คน

21.69%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.45
53.63
44.17
ภาษาอังกฤษ
33.33
39.57
28.55
คณิตศาสตร์
37.67
33.7
29.74
วิทยาศาสตร์
41.63
38.3
32.17
รวม
40.02
41.3
33.66
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.29
44.94
41.35
ภาษาอังกฤษ
24.58
26.47
26
คณิตศาสตร์
21.17
23.53
21.57
วิทยาศาสตร์
25.5
32.82
28.54
รวม
27.64
31.94
29.37