โรงเรียนบ้านเซิม

351
จำนวนนักเรียน
16
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
16
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเซิม
หมู่ที่ 2 โนนสง่า ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042017151 โทรสาร 042017151 อีเมล 43020023@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ soem.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
36
34
70
ประถมศึกษา
12
152
129
281
รวมทั้งหมด
16
188
163
351
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50
31.82
32.43
33.58
36.96
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิโรจน์ ศิลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 70 คน

19.94%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 281 คน

80.06%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.5
59.17
50
ภาษาอังกฤษ
30.15
33.51
31.82
คณิตศาสตร์
31.52
35.71
32.43
วิทยาศาสตร์
39.2
40.58
33.58
รวม
36.09
42.24
36.96