โรงเรียนบ้านคำจำปา

90
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำจำปา
หมู่ที่ 6 บ้านคำจำปา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430178 โทรสาร อีเมล 43020044@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.kjp.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
5
20
ประถมศึกษา
6
35
35
70
รวมทั้งหมด
8
50
40
90
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.12
24.85
33.24
29.66
32.22
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรชพร อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

22.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน

77.78%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.97
52.22
41.12
ภาษาอังกฤษ
25.63
34.32
24.85
คณิตศาสตร์
35.63
44.09
33.24
วิทยาศาสตร์
38.81
38
29.66
รวม
36.01
42.16
32.22