โรงเรียนบ้านหนองอั้ว

236
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
หมู่ที่ 5 บ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042 470218 โทรสาร 042 470218 อีเมล nong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nongour.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
31
21
52
ประถมศึกษา
6
70
62
132
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
26
26
52
รวมทั้งหมด
12
127
109
236
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.02
29.17
27
26.62
31.45
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.94
27.22
20.22
28.58
28.74
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนตรี ฮักหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 52 คน

22.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 132 คน

55.93%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 52 คน

22.03%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.8
42.14
43.02
ภาษาอังกฤษ
23.26
26.5
29.17
คณิตศาสตร์
23.48
24.25
27
วิทยาศาสตร์
30.57
31.88
26.62
รวม
28.78
31.19
31.45
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.48
43.47
38.94
ภาษาอังกฤษ
28.1
21.05
27.22
คณิตศาสตร์
19.81
23.79
20.22
วิทยาศาสตร์
25.43
31.79
28.58
รวม
27.46
30.03
28.74