โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก

20
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430259 โทรสาร อีเมล 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nongkhan.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษา
4
4
8
12
รวมทั้งหมด
6
9
11
20
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
66.38
40
40
46.75
48.28
เขตพื้นที่
52.65
32.41
33.21
37.60
38.96
สพฐ.
54.61
35.47
35.65
38.83
41.14
ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิทยา จำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

40.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

60.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2559
2560
2561
ภาษาไทย
51.6
66.38
ภาษาอังกฤษ
31.5
40
คณิตศาสตร์
32
40
วิทยาศาสตร์
35
46.75
รวม
37.53
48.28