โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม

68
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
หมู่ที่ 1 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042015444 โทรสาร 042015444 อีเมล 43020030@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.tlk.nongkhai.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
12
22
ประถมศึกษา
6
29
17
46
รวมทั้งหมด
8
39
29
68
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.3
32.5
30
31.35
36.54
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

32.35%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

67.65%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.7
55.92
52.3
ภาษาอังกฤษ
29.11
35.42
32.5
คณิตศาสตร์
35.71
27.5
30
วิทยาศาสตร์
37
36.25
31.35
รวม
36.13
38.77
36.54