โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์

81
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
หมู่ที่ 4 โนน ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430164 โทรสาร - อีเมล 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.bnnsw.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
12
14
26
ประถมศึกษา
6
28
27
55
รวมทั้งหมด
9
40
41
81
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.75
35
28.89
33.86
37.88
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

32.10%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 คน

67.90%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
55.6
71.39
53.75
ภาษาอังกฤษ
35.83
43.93
35
คณิตศาสตร์
45.83
43.57
28.89
วิทยาศาสตร์
46.92
39.29
33.86
รวม
46.05
49.55
37.88