โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว

17
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
หมู่ที่ 7 บ้านนามะเฮียว ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
3
4
ประถมศึกษา
6
5
8
13
รวมทั้งหมด
8
6
11
17
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
56.25
26.5
39
42.8
41.14
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

23.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน

76.47%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.08
57.92
56.25
ภาษาอังกฤษ
30.83
25.83
26.5
คณิตศาสตร์
30
33.33
39
วิทยาศาสตร์
38.17
40.5
42.8
รวม
36.77
39.4
41.14