โรงเรียนบ้านเชียงอาด

252
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
หมู่ที่ 12 บ้านมีสุข ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 061-042-8302 โทรสาร - อีเมล 43020059@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.chiangard.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
23
20
43
ประถมศึกษา
6
73
65
138
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
37
34
71
รวมทั้งหมด
11
133
119
252
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.95
32.93
41.74
33.43
38.76
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.52
27.9
26.29
28.95
33.67
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

17.06%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 138 คน

54.76%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 71 คน

28.17%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.13
55.5
46.95
ภาษาอังกฤษ
29.71
40.13
32.93
คณิตศาสตร์
38.85
44.5
41.74
วิทยาศาสตร์
36.6
42.65
33.43
รวม
36.32
45.7
38.76
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.67
53.16
51.52
ภาษาอังกฤษ
25.83
28.84
27.9
คณิตศาสตร์
24
32.21
26.29
วิทยาศาสตร์
32.08
40.95
28.95
รวม
32.4
38.79
33.67