โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

183
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042418242 โทรสาร 042418242 อีเมล 43020166@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nonsawan.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
14
27
ประถมศึกษา
6
53
56
109
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
25
47
รวมทั้งหมด
11
88
95
183
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.23
33.5
30
33.06
34.95
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.56
25.88
29
29.47
34.48
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิศร ทิพเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

14.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 109 คน

59.56%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 47 คน

25.68%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.58
49.92
43.23
ภาษาอังกฤษ
27.92
31.88
33.5
คณิตศาสตร์
29.44
26.88
30
วิทยาศาสตร์
33.86
37.09
33.06
รวม
33.2
36.44
34.95
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
50.25
51.2
53.56
ภาษาอังกฤษ
25.88
24.8
25.88
คณิตศาสตร์
24.75
24
29
วิทยาศาสตร์
31.5
33.73
29.47
รวม
33.1
33.43
34.48