โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ

102
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
หมู่ที่ 8 โปร่งสำราญ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-481221 โทรสาร - อีเมล 43020154@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.prongsamran.org

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
9
23
ประถมศึกษา
6
45
34
79
รวมทั้งหมด
8
59
43
102
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.11
30.83
23.89
32.92
34.69
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

22.55%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 79 คน

77.45%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52.96
54.61
51.11
ภาษาอังกฤษ
42.92
36.07
30.83
คณิตศาสตร์
36.67
34.29
23.89
วิทยาศาสตร์
41.92
41.71
32.92
รวม
43.62
41.67
34.69