โรงเรียนบ้านนายาง

277
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนายาง
หมู่ที่ 11 โนนสำราญ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 080-7682357 โทรสาร อีเมล nayang-nk2@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nayang.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
28
40
ประถมศึกษา
6
87
95
182
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
28
27
55
รวมทั้งหมด
11
127
150
277
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.7
27.11
23.42
27.78
30
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48
26.86
25.71
27.07
31.91
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

14.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 182 คน

65.70%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 55 คน

19.86%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.73
48.16
41.7
ภาษาอังกฤษ
25
29.58
27.11
คณิตศาสตร์
29.23
25.21
23.42
วิทยาศาสตร์
35.81
34.52
27.78
รวม
32.44
34.37
30
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40
54.92
48
ภาษาอังกฤษ
27.2
27.5
26.86
คณิตศาสตร์
17.6
25
25.71
วิทยาศาสตร์
27.2
39.67
27.07
รวม
28
36.77
31.91