โรงเรียนบ้านหนองแก้ว

81
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
หมู่ที่ 12 หนองแก้ว ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0924594114 โทรสาร - อีเมล 43020161@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nkw.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
14
23
ประถมศึกษา
6
29
29
58
รวมทั้งหมด
8
38
43
81
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.39
35.71
35
40.86
40.99
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

28.40%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 58 คน

71.60%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
49.53
56.65
52.39
ภาษาอังกฤษ
41.56
34.5
35.71
คณิตศาสตร์
44.38
40
35
วิทยาศาสตร์
36.31
45.1
40.86
รวม
42.95
44.06
40.99