โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน

136
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
หมู่ที่ 13 โนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 43020157@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.pangjan.nongkai 2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
13
29
ประถมศึกษา
6
56
51
107
รวมทั้งหมด
8
72
64
136
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
41.43
24.64
27.14
28.46
30.42
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

21.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน

78.68%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.01
50.43
41.43
ภาษาอังกฤษ
25.75
29.17
24.64
คณิตศาสตร์
31
31.94
27.14
วิทยาศาสตร์
33.9
32.67
28.46
รวม
33.42
36.05
30.42