โรงเรียนสุทธสิริโสภา

160
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
หมู่ที่ 9 โนนดู่ ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-416950 โทรสาร - อีเมล suttha_007@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sutthaschool.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
18
11
29
ประถมศึกษา
6
56
43
99
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
21
11
32
รวมทั้งหมด
11
95
65
160
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
35.84
25.45
28.64
24.7
28.66
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50
28
28
39.75
36.44
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

18.13%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 99 คน

61.88%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

20.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.02
43.94
35.84
ภาษาอังกฤษ
30
33.75
25.45
คณิตศาสตร์
35.38
25.63
28.64
วิทยาศาสตร์
38.73
32
24.7
รวม
35.53
33.83
28.66
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.18
46.11
50
ภาษาอังกฤษ
34.36
28.67
28
คณิตศาสตร์
23.27
27.56
28
วิทยาศาสตร์
29.64
34.89
39.75
รวม
33.61
34.31
36.44