โรงเรียนรุจีจินตกานนท์

224
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
หมู่ที่ 5 บ้านยางชุม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042414783 โทรสาร - อีเมล 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.rujee.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
13
29
ประถมศึกษา
6
76
72
148
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
30
17
47
รวมทั้งหมด
11
122
102
224
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.27
26.48
27.27
34.61
33.66
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.82
29.18
23.53
28.44
32.24
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

12.95%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 148 คน

66.07%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 47 คน

20.98%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
33.67
44.1
46.27
ภาษาอังกฤษ
25.74
28.63
26.48
คณิตศาสตร์
23.82
30.5
27.27
วิทยาศาสตร์
32.21
36.13
34.61
รวม
28.86
34.84
33.66
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.33
51.22
47.82
ภาษาอังกฤษ
29
24.43
29.18
คณิตศาสตร์
18.67
23.48
23.53
วิทยาศาสตร์
27
34.17
28.44
รวม
28.75
33.33
32.24