โรงเรียนบ้านดงดาล

102
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงดาล
หมู่ที่ 12 ดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042089864 โทรสาร อีเมล 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.dongdal.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
16
22
ประถมศึกษา
6
47
33
80
รวมทั้งหมด
8
53
49
102
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.33
24.44
28.89
40.31
36.49
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุไรวรรณ คำปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

21.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 คน

78.43%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.64
60.55
52.33
ภาษาอังกฤษ
28.89
30.5
24.44
คณิตศาสตร์
29.44
28
28.89
วิทยาศาสตร์
30.67
43
40.31
รวม
31.91
40.51
36.49