โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

364
จำนวนนักเรียน
16
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
16
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
หมู่ที่ 1 บ้านพระบาทนาหงส์ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042019513 โทรสาร 042019513 อีเมล 43020150@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.pabahtnahong.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
32
43
75
ประถมศึกษา
12
144
145
289
รวมทั้งหมด
16
176
188
364
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
38.06
25.83
26.11
27.78
29.45
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดุลเดช สาริคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 75 คน

20.60%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 289 คน

79.40%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.78
43.97
38.06
ภาษาอังกฤษ
30
26.88
25.83
คณิตศาสตร์
27.67
28.82
26.11
วิทยาศาสตร์
33.39
32.6
27.78
รวม
32.46
33.07
29.45