โรงเรียนบ้านหนองเค็ม

82
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
หมู่ที่ 2 หนองเค็ม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ www.nk.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
6
15
ประถมศึกษา
6
27
40
67
รวมทั้งหมด
8
36
46
82
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.25
31.5
28
27.4
31.54
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

18.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 67 คน

81.71%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
47.67
41.31
39.25
ภาษาอังกฤษ
28.33
25.63
31.5
คณิตศาสตร์
40
31.25
28
วิทยาศาสตร์
36.5
35.31
27.4
รวม
38.13
33.38
31.54